About Anna  Jonsson

Anna Jonsson earned her PhD in 2008, and was appointed Associate professor/docent in 2013. She is senior lecturer at Lund University School of Economics and Management (LUSEM), and affiliated researcher at SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research. She was also recently affiliated researcher at  Score, a research institute that is part of Stockholm University (SU) and Stockholm School of Economics (SSE). Previously she was employed as senior lecturer in international business at School of Business, Economics and Law at Gothenburg University.

Before finishing her MBA she worked as a consultant at SMG Consulting, with Professor Rickard Normann and Bert Levin amongst others. It was Anna’s experience of working with Knowledge Management at Ernst & Young Center for Business knowledge that made her interested in issues about knowledge sharing and learning.

Currently, Anna Jonsson is involved in two research projects; one focusing on AI and digitalization in professional service firms (PSFs) and one the emergence of ChatGPT and the role of academia.

Recently, Anna was involved in reserach projects focusing on, for example; the learning processes of emerging market MNCs, knowledge collaboration between academia and society, new business models in the endeavors of digitalization in the retail industry, the role of knowledge, leadership and identity in organizations, and Swedish retail firms and the impact on performance.

Why knowledge sharing?

Efficient knowledge sharing creates opportunities for both being innovative by exploring new opportunities and being cost-efficient by exploiting proven solutions. The ability to learn and share knowledge is not only important for the individual organization, but also for society due to globalization, digitalization and the ongoing generation shift on the job market. In short, we need to understand how to organize and lead change.

Om Anna Jonsson

Anna Jonsson tog sin doktorsexamen 2008, och utsågs till docent 2013. Hon är lektor vid Lunds universitet, LUSEM, och affilierad forskare vid SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research. Hon var också nyligen affilierad forskare vid Score, som är ett forskningsinstitut kopplat till Stockholm Universitetet (SU) och Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Anna var tidigare anställd som lektor i internationellt företagande vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Innan hon avslutade sin MBA arbetade hon som konsult vid SMG Consulting, bland annat med professor Rickard Normann och Bert Levin. Och det var Annas arbete med Knowledge Management vid Ernst & Young Center for Business knowledge som bidorg till hennes intresse för kunskapsöverföring och lärande.

För närvarande är Anna Jonsson involverad i två forskningsprojekt; ett med fokus på AI och digitalisering i professionella tjänsteföretag (PSFs), och framväxten av ChatGPT och akademins roll.

 

 

Nyligen var Anna involverad i forskningsprojekt med fokus på, till exempel; EMNCs lärprocesser, kunskapssamverkan mellan akademi och samhälle, nya affärsmodeller i digitalisering av detaljhandeln, betydelsen av kunskap, ledarskap och identitet i organisationer, och svenska detaljhandelsföretag och resultatpåverkan.

Varför kunskapsöverföring?

Effektiv kunskapsöverföring skapar möjligheter för att kunna vara både innovativ, genom att upptäcka nya möjligheter, och kostnadseffektiv genom att sprida beprövade lösningar. Förmågan att lära och överföra kunskap är inte bara viktigt för den enskilda organisationen, utan också för samhället på grund av globalisering, digitralisering och det pågående generationsskiftet på arbetsmarknaden. I korthet behöver vi förstå hur vi ska organisera och leda förändring.