About Anna  Jonsson

Anna Jonsson earned her PhD in 2008, and was appointed associate professor/docent in 2013. She is associate professor/docent and senior lecturer at Lund University School of Economics and Management (LUSEM), and researcher at Score, a research institute that is part of Stockholm University (SU) and Stockholm School of Economics (SSE). Previously she was employed as senior lecturer in international business at School of Business, Economics and Law at Gothenburg University.

Before finishing her MBA she worked as a consultant at SMG Consulting, with Professor Rickard Normann and Bert Levin amongst others. It was Anna’s experience of working with Knowledge Management at Ernst & Young Center for Business knowledge that made her interested in issues about knowledge sharing and learning.

Currently, Anna Jonsson is  involved in two research projects; one focusing on the on the learning processes of emerging market MNCs, and one on integrated knowledge development for securing long-term and sustainable provision of knowledge in society.

Recently, Anna was project leader for a research project focusing on new business models in the endeavors of digitalization in the retail industry, School of Business, Economics and Law at Gothenburg University. Other research projects that Anna has been involved in are, for example; Knowledge, leadership and identity in organizations at LUSEM, and, Swedish retail firms and impact on performance at SSE/SIR.

Why knowledge sharing?

Efficient knowledge sharing creates opportunities for both being innovative by exploring new opportunities and being cost-efficient by exploiting proven solutions. The ability to learn and share knowledge is not only important for the individual organization, but also for society due to globalization, digitalization and the ongoing generation shift on the job market. In short, we need to understand how to organize and lead change.

Om Anna Jonsson

Anna Jonsson tog sin doktorsexamen 2008, och utsågs till docent 2013. Hon är docent och lektor vid Lunds universitet, LUSEM, och forskare vid Score, som är ett forskningsinstitut kopplat till Stockholm Universitetet (SU) och Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Anna var tidigare anställd som lektor i internationellt företagande vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Innan hon avslutade sin MBA arbetade hon som konsult vid SMG Consulting, bland annat med professor Rickard Normann och Bert Levin. Och det var Annas arbete med Knowledge Management vid Ernst & Young Center for Business knowledge som bidorg till hennes intresse för kunskapsöverföring och lärande.

För närvarande är Anna Jonsson involverad i två forskningsprojekt; ett med fokus på EMNCs lärprocesser, och ett med fokus på integrerad kunskapsutveckling för att säkerställa samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning.

 

Nyligen var Anna projektledare för ett forskningsprojekt med inriktning på nya affärsmodeller i digitaliseringen av detaljhandeln, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Andra forskningsprojekt som Anna har deltagit i är till exempel; Kunskap, ledarskap och identitet i organisationer (KLIO) vid LUSEM, samt ett projekt om svenska detaljhandelsföretag och resultatpåverkan vid HHS/ SIR.

Varför kunskapsöverföring?

Effektiv kunskapsöverföring skapar möjligheter för att kunna vara både innovativ, genom att upptäcka nya möjligheter, och kostnadseffektiv genom att sprida beprövade lösningar. Förmågan att lära och överföra kunskap är inte bara viktigt för den enskilda organisationen, utan också för samhället på grund av globalisering, digitralisering och det pågående generationsskiftet på arbetsmarknaden. I korthet behöver vi förstå hur vi ska organisera och leda förändring.