Engaging in Societal Collaboration Through Reflexivity: Experiences from a Cross-Disciplinary Pilot Course for Faculty

Jonsson, A., Perez-Vico, E. & Politis, D. (2024) Engaging in Societal Collaboration Through Reflexivity: Experiences from a Cross-Disciplinary Pilot Course for Faculty. In Mattson, P., Perez-Vico, E. & Salö, L. (eds) Making Universities Matter: Collaboration, Engagement, Impact (pp. 11-32). Cham: Springer Nature Switzerland.

A researcher’s reflexive note and call for collaborative learning.

Jonsson, A. (2021) A researcher’s reflexive note and call for collaborative learning. In Elkjaer, B., Lotz, M. & Mossfeldt Nickelsen, N. C (Eds) Current practices in workplace and organizational learning – Revisiting the classics and advancing knowledge, (pp. 1-11). Springer.

Samverkan: Om konsten att veta och skapa tillsammans.

Jonsson, A. (2020) Samverkan: Om konsten att veta och skapa tillsammans. I Rahm, H., Dunér, D., Hidal, S. & Jonsson, B. (red) I Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora. Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag, s.171-178.

When fiction meets theory: Writing with voice, resonance, and an open end.

Grafström, M. & Jonsson, A. (2020) When fiction meets theory: Writing with voice, resonance, and an open end. In Harding, N., Helin, J. & Pullen, A. (eds) Dialogues in critical management studies (CMS) – writing differently. Emerald Publishing, pp 113-129.

Från folkbildning till kunskapsproduktion: Samverkan mellan akademi och samhälle.

Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2020) Från folkbildning till kunskapsproduktion: Samverkan mellan akademi och samhälle. I Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.) Ledning och (sned-)styrning i högskolan. Lund: Studentlitteratur. s.219-240

Samverkansjakten: Kanske är vi bara kloka tillsammans

Jonsson, A. (2019) Samverkansjakten: Kanske är vi bara kloka tillsammans, i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag, s. 35-44.

En kamp bortom torg och torn

Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2019.) En kamp bortom torg och torn, i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag. Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag, s. 145-152.

Kunskap mellan elfenbenstorn och marknadstorg

Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2019.) Kunskap mellan elfenbenstorn och marknadstorg, i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag. Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag, s. 9-14.

Samverkan i ropet

Jonsson, A. (2018) Samverkan i ropet. Hur förväntas vi nå ut med vår forskning? I Sjöholm, C. & Jernek, M. (red.) Är det någon konst att vara akademiker? Ett symposium om Academic skills. Lund: Lunds universitet, s. 55-62.universitet, s. 55-62.

Dragons with Horsepower

Jonsson, A. (2017) Dragons with Horsepower: Learning from the Internationalization of Emerging Market Firms. In Marinova, S. Larimo, J. & Nummela, N. (eds) Value Creation in International Business - Volume 1: An MNC Perspective.

En integrationist? JaVIsst!

Jonsson, A. (2014) I Mineur, E. & Myrman, B. (red) Hela vetenskapen. 15 forskare om integrerad forskning, 91-100.

KreattraktiVItet

Jonsson, A. (2014) Om lärande arbetsplatser för ständig förnyelse och hållbar framgång, eller, Om önskan att få ett pris ur Kungens händer. I Håkansson, R., Sjögren, N-O. & Alm, P. (red) Kreativa miljöer – hur uppstår de?. Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.91-112.

Management - an advanced introduction

Jonsson, A. & Tell, F. (2013) Knowledge management. In Strannegård, L. & Styhre, A. (eds) Studentlitteratur. Lund, pp 75-106.

Erfarenheter av ett genusintegrerat ledarskapsprogram

Jonsson, A., Klintman, M. & Mont, O. (2012) Förändringsarbete ur ett ledarskapsperspektiv: utmaningar och möjligheter för genusarbete vid Ekonomihögskolan i Lund. I Lövkrona, I. & Widén, K. (red) AKKA IV 2010-2011. Rapport till Högskoleverket.

Bringing In Knowing In Practice

Jonsson, A. (2009) The Paradox of Sharing and Using Best Practices Within The IKEA World. In Jordan, S. & Mitterhofer, H. (2009:30-49). Beyond Knowledge Management - sociomaterial and sociocultural perspectives within management research. pp 37-56. Innsbruck University Press.

International Marketing

Elg, U, Jonsson, A & Tarnovskaya, V. (2006) IKEA: Entering Russia in Ghauri, P. Cateora, P. (2006:599-603) McGraw Hill Education. Second edition.