En berättelse om organisering

En berättelse om organisering

Grafström, M., Jonsson, A., Stig, O. & Strannegård, L. (2022)

Lund: Studentlitteratur. Andra upplagan. Beställ

En berättelse om organisering blandar organisationsteorins grunder med berättelsen om modeföretaget Mess. Genom skildringen av människorna och händelserna i och runt företaget ser vi framgångar, konflikter och utmaningar i organisationsteorins ljus. Mötet mellan den fiktiva berättelsen och organisationsteorins grundläggande teman ger en förståelse för vad en organisation är och vad organisering betyder – och vilken betydelse det har för att förstå vårt samhälle.

 

I den här andra upplagan har boken kortats och omdisponerats så att några av de tidigare temana har vävts samman med de övriga. För att komplettera och stärka berättelsen om Mess har exempel – både från praktiken och från aktuell forskning – genomgående uppdaterats.

 

        Omslaget av Kunskapssamverkan

Kunskapssamverkan. Mellan elfenbenstorn och marknadstorg

Läs mer om Kunskapssamverkan.

Jonsson, A., Grafsröm, M. & Klintman, M. (2021). Kunskapssamverkan. Mellan elfenbenstorn och marknadstorg. I Persson-Lahusen, F. (red) Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning 1–8. Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag, Nr. 4.

 

 

Kampen om kunskap- Akademi och praktik

Kampen om kunskap – akademi och praktik

Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M., (2019) red.

Stockholm: Santérus Förlag. Beställ

Det ropas allt högre om att forskare ska samverka med det omgivande samhället. Det är rop som vittnar om en stor tilltro till att morgondagens vetenskapliga genombrott garanteras genom att kunskap produceras i samverkan. Men vad betyder det att samverka? Är den alltid att föredra? Främjar eller kanske rentav hotar samverkan kunskapsproduktionen i samhället?

Denna essäsamling syftar till att belysa och diskutera hur kunskap förstås och genereras i gränslandet mellan akademi och praktik. I detta gränsland utspelar sig en kamp om kunskap en kamp som ofta färgas av förenklade, extrema bilder av forskaren som antingen isolerad i ett elfenbenstorn eller frivolt minglande på marknadstorget. Det är en kamp som väcker frågor om forskarens roll, och synen på kunskap, i samhället. Författarna till bokens tretton essäer kommer från en bredd av discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att låta varje essä speglas i en seriebild vill vi bidra till ytterligare tanke och reflektion kring vad kampen om kunskap handlar om. Vår ambition och förhoppning är att ge bränsle till en diskussion bortom tornet och torget om möjligheter och utmaningar med dagens syn på kunskapsproduktion och vilken roll som samverkan kan, eller bör, spela.

 

En berättelse om organisering

En berättelse om organisering –

Grafström, M., Jonsson, A., Stig, O. & Strannegård, L. (2017)

Lund: Studentlitteratur. Beställ

En berättelse om organisering blandar fiktion med organisationsteorins grunder. Boken drivs framåt av vad som händer på det nystartade modeföretaget Mess. Genom skildringen av Mess och människorna i och runt omkring företaget ser vi framgångar, konflikter och utmaningar i organisationsteorins ljus. Mötet mellan den fiktiva berättelsen och de teoretiska fördjupningarna ger grundläggande förståelse för organisationsteorins olika delområden, såsom ledarskap, makt, motivation, kultur och beslutsfattande. Boken erbjuder kunskap och reflektion om varför organisation och organisering är centrala begrepp för att förstå det samhälle vi lever i.

 Handelns digitalisering

Handelns digitalisering – Undran inför framtidens affärer.

Hagberg, J. & Jonsson, A. (2016) (red.).

Lund: Studentlitteratur. Beställ

Handeln har länge kretsat kring det personliga mötet där den fysiska butiken – affären – har spelat en betydande roll för hur affärer görs. När handeln nu digitaliseras väcks en rad frågor om hur framtidens affärer kommer att se ut. I boken problematiseras och diskuteras handelns digitalisering med utgångspunkt i den fysiska butiken. Vidare behandlas vad som skapar värde för affären och affärerna utifrån teman om konsumenter, format, varuflöden, transparens och organisering. Med exempel från bland annat ICA, IKEA och Nudie Jeans lyfter författarna fram funderingar och tolkningar om vad digitaliseringen innebär för handeln och framtidens affärer – i dubbel bemärkelse.

 


När ledarskapet krackelerar

När ledarskapet krackelerar – Ledarskap i den inte så lätta praktiken.

Alvesson, M., Jonsson, A., Sveningsson, S. & Wenglén, R. (2015)

Lund: Studentlitteratur. Beställ

Att utöva ledarskap är ofta svårt. Inte sällan krackelerar eller kull­kastas försök att leva upp till tjusiga ledarskapsideal.

Boken skildrar ledarskapsförsök i praktiken och den bökiga verklig­heten snarare än ledarskapsfantasier i en perfekt värld. Även om chefer gärna vill se sig som ledare med ambitioner att åstadkomma allt möjligt strategiskt och visionärt så är medarbetare inte alltid lyhörda och mottagliga. Krav på god administration dominerar chefsarbete. Genom att lägga fokus på ledarskap som en process med tänkbara krackeleringspunkter ger boken en mer realistisk bild av ledarskapsförsök. Detta stimulerar ett genomtänkt chefsarbete och ledarskapsförsök som inte bara slutar med magplask.

Boken vänder sig till alla som vill förstå mera om ledarskapsprocesser i både teori och praktik. Den som tvivlar på allt för enkla ledarskaps­recept hittar bättre stöd och analysverktyg i sitt ledande i moderna organisationer. De som inte tvivlar finner kanske skäl att tänka om.

 


 

Efterfesten

Efter Festen – Om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller, En överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron.

Eldén, S. & Jonsson, A. (2014) (red).

Lund: Studentlitteratur. 2014. Beställ

Postdoktorns utsatta position har lyfts fram i ett antal utredningar, rapporter och debatter de senaste åren. Otydliga karriärvägar och osäkra anställningsförhållanden är några av de kritiska faktorer som identifierats och som riskerar att äventyra framtida kompetensförsörjning inom svensk forskning och utbildning. I Efter festen lyfts den ofta ohörda postdoktorala rösten fram, genom diskussion kring och reflektion över den osäkra och förvirrande tiden efter disputationen. Boken identifierar ett antal färdigheter som förefaller nödvändiga för den fortsatta karriären – från doktor till docent – och diskuterar också förutsättningar för att förstå rådande struktur och kultur. Detta är en angelägen fråga, inte bara för den nyblivna doktorn som upplever den inpå bara skinnet utan för Sverige som kunskapsnation och möjligheterna att stå sig i konkurrens på den internationella vetenskapliga arenan idag och i framtiden. Specialerbjudande för SULFs medlemmar, se här.

 


 

True partnership

True Partnership as True Learning. Knowledge Sharing within Mannheimer Swartling.

Jonsson, A. (2013)

Uppsala: Iustus förlag. Order

True Partnership as True Learning is ultimately a book about satisfaction. It is a book about working at, and being part of the Swedish law firm Mannheimer Swartling. More specifically, it is a book about knowledge sharing. The aim of this book is to outline a discussion on how, and why, knowledge is shared in practice, and what it takes to achieve an elite identity organization and sustainable success through job satisfaction – for the fortunate. Comparisons are made with another successful Swedish company, IKEA. From studying the way in which knowledge is shared in practice within these two organizations, it is clear that the foundations of successful knowledge sharing are a strong learning culture and a perception that the individual’s learning and development is important for the development of a firm that is guided by a Swedish leadership style that calls for consensus, a shared vision and collaboration.

 


 

Kunskapsöverföring

Kunskapsöverföring och Knowledge Management.

Jonsson, A. (2012)

Malmö: Liber. Beställ

Kunskapsöverföring är en central fråga för organisationens konkurrenskraft, men är långtifrån så enkel och självklar som man skulle kunna tro. Knowledge management är det begrepp och den teori som flest refererar till i diskussionen kring hur man bäst kan hantera och styra kunskap inom en organisation. Ett vanligt mantra inom knowledge management är att det är viktigt att säkra kunskapen så att den inte försvinner i samband med att medarbetare lämnar organisationen. Men är det verkligen säkra vi vill göra? Vill vi inte hellre utveckla kunskapen till att bli mer konkurrenskraftig sådan, genom att inte bara överföra information utan också erfarenheter och kunnande?
I boken beskrivs olika teorier om och perspektiv på kunskapsöverföring. För att belysa vad kunskapsöverföring betyder och innebär i praktiken ges återkommande exempel från två svenska framgångsrika företag, IKEA och Mannheimer Swartling. Sammantaget visar detta att kunskapsöverföring är mycket mer än “bara” knowledge management.

 


 

Knowledge Across Borders

Knowledge sharing across borders – a study in the IKEA world.

Jonsson, A. (2007). Dissertation

Lund Studies in Economics and Management, 97. Lund: Lund University press. Order

To enter new markets is not easy. The most obvious challenge, at least judging from the majority of literature on internationalization, is to understand the new market thus taking a market(ing) perspective. External aspects of internationalization are often emphasized when discussing why some firms fail when entering new markets,while internal aspects, focusing on the organization, often receive less attention. In order to better understand the internationalization process it is crucial to examine how firms learn from their experiences from entering international markets. “Knowledge sharing across borders – a study in the IKEA world” aims to develop our understanding of internationalization by focusing on knowledge sharing in terms of knowledge types and flows in international firms when entering new markets. Special emphasis is put on the interaction between different levels and functions within an international retail firm. The focus is on IKEA’s experiences from entering Russia, China and Japan but also on how and why knowledge sharing is important for the international expansion of IKEA.