Shanghai visit

Shanghai visit, 12th – 18th September 2015.

SKF Executive Education.